CLUB SALT
BUSINESS NETWORK

Upplägg "Value First" Presentationer i intervjuformat

PRESENTATION: 

 

Presentationen sker i intervjuformat där mötets moderator ställer frågorna med syfte att göra mötesdeltagaren till en så intressant person som möjligt för att förmå de andra mötesdeltagarna att vilja knyta kontakt för utbyte av kontakter, samarbeten eller affärsmöjligheter. För att få så många som möjligt att intressera sig för den som intervjuas rekommenderar vi att svaren på frågorna alltid har huvudfokus på hur hen kan hjälpa andra till framgång utan att fokusera på sig själv och sin produkt eller tjänst. Detta kallar vi ett “Value First” mindset, genom att först fokusera på hur du hjälpa andra innan du ber andra hjälpa dig så visar du att du är genuint intresserad av att andra att lyckas, detta gör dig till en person som är lätt att tycka om, och alla föredrar att hjälpa och göra affärer med personer de tycker om.

 

 1. Berätta ditt namn och företaget (eller syftet) som du representerar. (ca. 10 sek)
 2. Berätta vad du förväntar dig att få ut av detta möte i relation till vad ditt företag gör och/eller ditt syfte. (ca. 20 sek.)
 3. Dela en passion som DU har i ditt liv något unikt och intressant om dig som du älskar att prata om, INTE nödvändigtvis relaterat till ditt företag. Syfte: Att öppna upp för andra att kunna koppla till dig med något som får dig att prata. (ca. 30 sek.)
 4. Berätta hur DU kan hjälpa andra här att lyckas med ett “Value First” mindset. Dela med dig till de andra inom vilka områden du kanske har kontakter eller kunskap, INTE nödvändigtvis relaterat till ditt företag. Att du någon dag kanske är villig att dela med dig till rätt individer som du litar på. Syfte: Att öppna upp för andra att förstå vilket nätverk du har “Your Network Determine Your Net Worth”. Det visar också andra att du har ett “Value First” mindset och att du är en person som “tillför värde till bordet” innan du ber andra att göra det för dig. (ca. 30 sek.)
 5. Gör en sökning berätta vilka personer och/eller företag, lokala eller internationella som du vill få kontakt med det vill säga hur vi andra på mötet kan hjälpa dig med våra kontaktnät. (ca. 30 sek.)
 6. Säg ditt namn och företag igen för att påminna folk om de vill knyta kontakt med dig. (ca. 10 sek.)

PRESENTATION: 

 

The presentation will take place in an interview format where the meeting moderator asks questions aimed at making the participant as interesting as possible, encouraging other attendees to want to connect for the exchange of contacts, collaborations, or business opportunities. To capture the interest of as many people as possible, we recommend that the answers to the questions always focus on how the individual can help others succeed, without emphasizing themselves or their product or service. We call this a “Value First” mindset; by prioritizing how you can assist others before asking for help yourself, you demonstrate genuine interest in others’ success. This makes you a likable person, and everyone prefers to help and do business with people they like.

 

 1. Tell your name and the company (or purpose) that you are representing. (Approx. 10 seconds) 
 2. Tell what you expect to get out of this meeting, related to what your company is doing and/or your purpose. (Approx. 20 seconds) 
 3. Share a passion that YOU have in your life, something unique and interesting about you that you love to talk about, NOT necessary related to your company. Purpose: To open up for others to connect with you with something that makes you talk. (Approx. 30 seconds) 
 4. Tell how YOU can help others here to succeed, having a “Value First” mindset. Sharing to the others in which areas you might have contacts or knowledge, NOT necessary related to your company. That you someday might be willing to share to the right individuals that you trust. Purpose: Open up for others to understand what network you have, “Your Network Determine Your Net Worth”. It also shows others that you have a “Value First” mindset and that you are a person that “bring value to the table” before you ask others to do so for you. (Approx. 30 seconds) 
 5. Make a search, telling what people and/or companies, local or international, that you want to connect with. How we can help you! (Approx. 30 seconds) 
 6. Say your name and company again to remind people if they want to connect with you. (Approx. 10 seconds) 

KOM PÅ NÄSTA TRÄFF

Delta i Club Salt Business Networks nästa nätverksträff och upplev själv hur vårt unika upplägg kan berika ditt professionella nätverk. Vi lovar att tiden du investerar kommer att vara väl spenderad, med garanterade möjligheter till nya affärskontakter och vänskap. Välkommen till ett nätverk där din framgång är vår prioritet.

 

Anmäl dig på denna länk: https://swiy.co/boka

"Value First" Presentation i intervjuform - Club Salt Business Network

Founder AND partner

Judy Lynn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit, sed do eiusmod tempor incididunt.Lorem ipsum dolor sit amet. consectetur elit, sed do eiusmod tempor incididunt.Lorem ipsum dolor sit amet. psum dolor sit.

Our

Experts

"Value First" Presentation i intervjuform - Club Salt Business Network

Attorney

Cory Flynn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit, sed do eiusmod tempor incididunt. Lorem ipsum.
"Value First" Presentation i intervjuform - Club Salt Business Network

attorney

Jenna Coates

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit, sed do eiusmod tempor incididunt. Lorem ipsum.

clients who trust us

"Value First" Presentation i intervjuform - Club Salt Business Network

“The lawyers at this firm are very professional and talented. They always impress me with their knowledge and dedication.”

mark Dixon

Truva Properties LLC, Founder

“We have been working with the firm for over 15 years. They handle all of our company needs and we’ve never been let down. Highly recommended.”

Phillis Reed

Gloritech Inc., VP Operations

"Value First" Presentation i intervjuform - Club Salt Business Network
"Value First" Presentation i intervjuform - Club Salt Business Network

“Jenna was so compassionate and really seemed to care about my case! She was so nice to work with and helped me get the results I wanted!”

sara Barker

Personal Injury Client

speak with a lawyer for free

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit, sed Fingill vitae, eleifend acer sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, ridiculus mus.
"Value First" Presentation i intervjuform - Club Salt Business Network

Copyright © 2024 Paradise Monday Event Management. All rights reserved.